Sunday, 21 September 2014

कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर न करता फोल्डर पासवर्डने सुरक्षीत करा

    आपल्या मधील ब-याच जणांकडे काही खाजगी डेटा असतो, जो आपण इतरांपासुन सुरक्षीत ठेऊ इच्छीतोया ट्रिकचा वापर करुन आपण विंडोजमध्ये कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर न करता फोल्डर पासवर्डने सुरक्षीत ठेऊ शकतो.
पुढील कृतीचा अवलंब करा
  • एक नवी नोट पॅड फाईल ओपन करा व यात खाली दिलेला कोड कॉपी करुन पेस्ट करा.
  • हि नोटपॅड फाईल lock.bat या नावाने सेव्ह करा.
  • आता या lock.bat या फाईलवर डबल क्लिक करा. तुम्हाला येथे MyFolder नावाचे एक फोल्डर तयार झालेले दिसेल.
  • तुम्हाला जो डाटा सुरक्षीत ठेवायचा आहे तो New folder मध्ये कॉपी करा.
  • नंतर lock.bat या फाईलवर डबल क्लिक करा आणि येथे आलेल्या command prompt च्या मॅसेजमध्ये Y टाईप करुन Enter कि प्रेस करावी.
  • आता MyFolder नावाचे हे फोल्डर हाईड झालेले दिसेल.
  • हे फोल्डर पुन्हा बघण्यासाठी lock.bat या फाईलवर डबल क्लिक करावे. येथे तो तुम्हाला पासवर्ड मागेल, हा पासवर्ड टाकून Enter कि प्रेस करावी. (Default पासवर्ड हा abcd आहे.)
  • तुम्ही हा पासवर्ड बदलवू शकता. यासाठी lock.bat या फाईलवर राईट क्लिक करुन Edit हा पर्याय निवडावा. नंतर तुम्हाला हवा असलेला पासवर्ड abcd च्या जागेवर टाईप करावा.
   आपल्या मधील ब-याच जणांकडे काही खाजगी डेटा असतो, जो आपण इतरांपासुन सुरक्षीत ठेऊ इच्छीतो. या ट्रिकचा वापर करुन आपण विंडोजमध्ये कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर न करता फोल्डर पासवर्डने सुरक्षीत ठेऊ शकतो.
पुढील कृतीचा अवलंब करा –

एक नवी नोटपॅड फाईल ओपन करा व यात खाली दिलेला कोड कॉपी करुन पेस्ट करा.
• हि नोटपॅड फाईल lock.bat या नावाने सेव्ह करा.
• आता या lock.bat या फाईलवर डबल क्लिक करा. तुम्हाला येथे MyFolder    
   नावाचेएकफोल्डरतयारझालेलेदिसेल.
• तुम्हाला जो डाटा सुरक्षीत ठेवायचा आहे तो New folder मध्ये कॉपी करा.
• नंतर lock.bat या फाईल वर डबलक्लिककरा आणि येथे आलेल्या command prompt      
   च्या मॅसेजमध्ये Y टाईप करुन Enter कि प्रेस करावी. 
• आता MyFolder नावाचे हे फोल्डर हाईड झालेले दिसेल.
• हे फोल्डर पुन्हा बघण्यासाठी lock.bat याफाईल वर डबल क्लिक करावे.    
    येथे तो तुम्हाला पासवर्ड मागेल, हा पासवर्ड टाकून Enter कि प्रेस करावी. (Default पासवर्ड हा abcd आहे.)
• तुम्ही हा पासवर्ड बदलवू शकता. यासाठी lock.bat या फाईलवर राईट क्लिक करुन Edit हा पर्याय निवडावा. नंतर तुम्हाला हवा असलेला पासवर्ड abcd च्या जागेवर टाईप करावा. 


Code
cls
@ECHO OFF 
title www.iteguru.com.com 
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK 
if NOT EXIST MyFolder goto MDMyFolder 
:CONFIRM
echo Are you sure to lock this folder? (Y/N) 
set/p "cho=>" 
if %cho%==Y goto LOCK 
if %cho%==y goto LOCK 
if %cho%==n goto END 
if %cho%==N goto END 
echo Invalid choice. 
goto CONFIRM 
:LOCK
ren MyFolder "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 
echo Folder locked 
goto End 
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock Your Secure Folder 
set/p "pass=>" 
if NOT %pass%== abcd goto FAIL 
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" MyFolder 
echo Folder Unlocked successfully 
goto End 
:FAIL
echo Invalid password 
goto end 
:MDMyFolder
md MyFolder
echo MyFolder created successfully 
goto End 
:End

सुचना : –
       हि ट्रिक सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी आहे. कॉम्प्युटरमध्ये तज्ञ असलेल्या व्यक्ती फोल्डर ऑप्शनमधील unhidden या पर्यायांचा वापर करुन यातील डाटाबघू शकतात. जास्त सुरक्षीततेसाठी तुम्ही lock.bat हि फाईल दुस-या ठिकाणी कॉपी करुन ठेऊ शकता.


How To send Large File From E - mail

Friends, इमेल का Use आज हर कोई करता है. आज कोई File या फिर Document हो तो हम Use Email से Send करते है. लेकीन जाब File कि Size 2...